00:00

REGULAMIN KONKURSU "MOJE PRZEPISY"

 


Regulamin konkursu


§1  Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest:

Ewa Szałkowska ewaszalkowska.com

Cieszki 31, 09-303 Syberia

NIP 5110294198

dalej zwana „Organizatorem”. 

 1. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 8 marca 2024 r. godz. 00:00:00, a kończy się dnia 8 kwietnia 2024 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  


§2. Uczestnicy Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która:
   1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 
   2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   3. posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
   4. dokona zakupu e-booka moje przepisy w sklepie internetowym funkcjonującym pod adresem https://www.naffy.io/ewa-szalkowska/ewa-szalkowska-moje-przepisy (dalej: Sklep Internetowy),
   5. wykona Zadanie Konkursowe. 
 3. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.


§3. Zasady Konkursu

 1. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na przesłaniu na adres e-mailowy ewaszalkowska94@wp.pl:
  1. danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail;
  2. numeru zamówienia nadanego przy zakupie e-booka w Sklepie Internetowym lub adres e-mailowy, na który dokonano zamówienia;
  3. pracy konkursowej przedstawiającej przygotowaną przez siebie potrawę z e-booka 

- (dalej: Zadanie Konkursowe).

 1. Wykonanie Zadania Konkursowego może nastąpić w dowolnej formie wyrazu twórczego, w szczególności jak: fotografia, utwór audiowizualny, kolaż, rysunek, GIF. 
 2. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. 
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie 1 (słownie: jeden) raz. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  2. podadzą fikcyjne dane osobowe;
  3. wskazali fikcyjny numer zamówienia e-booka w Sklepie Internetowym;
  4. nie dokonali płatności za zamówienie e-booka w Sklepie Internetowym przed wysłaniem Zadania Konkursowego;
  5. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.


§ 4 Udzielenie licencji do Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 
 2. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana. 
 3. Z chwilą przesłania Zadania Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do Zadania Konkursowego bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
 4. Licencja udzielona jest na czas nieoznaczony.


§5. Nagroda i wyłonienie Zwycięzcy

 1. Do zadań Organizatora należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzca). Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Organizator dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników Zwycięzcę, który w ocenie Organizatora wykona Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana Nagroda w postaci indywidualnej konsultacji kosmetologicznej oraz opracowania indywidualnego planu dietetycznego. 
 4. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 22 kwietnia 2024 r.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie informacji o wyniku Konkursu wskazującej zwycięską pracę konkursową, imię i pierwszą literę nazwiska Zwycięzcy na stronie internetowej Organizatora szalkowskaewa.com oraz w serwisie Instagram na profilu Organizatora szalkowskaewa najpóźniej dnia 23 kwietnia 2024 r.
 7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości e-mailowej.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora informacji o wygranej, wiadomości e-mail na adres ewaszalkowska94@wp.pl informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
 9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 8 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego Nagrodę.
 10. Realizacja indywidualnej konsultacji kosmetologicznej nastąpi na zasadach określonych w regulaminie dostępnym pod adresem http://mademoiselleevebloguje.blogspot.com/p/jesli-kontakt-w-komentarzach-jest-zbyt.html.
 11. Opracowanie indywidualnego planu dietetycznego nastąpi na zasadach określonych w regulaminie dostępnym pod adresem http://mademoiselleevebloguje.blogspot.com/p/jesli-kontakt-w-komentarzach-jest-zbyt.html.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji Nagrody na rzecz Uczestnika, jeśli brak możliwości realizacji Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do realizacji Nagrody, podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem lub braku zastosowania się przez Uczestnika do postanowień regulaminu indywidualnej konsultacji kosmetologicznej lub regulaminu indywidualnego planu dietetycznego.
 13. Nagroda zostanie zrealizowana jednokrotnie przez Organizatora na rzecz Zwycięzcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie uzgodnionym ze Zwycięzcą jednak nie później niż 30 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie.
 14. Fundatorem Nagród jest Organizator. 
 15. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 
 16. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 17. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 18. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.


§5. Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Cieszki 31, 09-303 Syberia oraz na adres e-mail ewaszalkowska94@wp.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagrody Zwycięzcy czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail ewaszalkowska94@wp.pl
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. 
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 


§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs” na adres  e-mail ewaszalkowska94@wp.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Cieszki 31 09-303 Syberia związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.


§7. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.03.2024 r. 
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227). i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem :http://www.ewaszalkowska.com/2024/03/regulamin-konkursu-moje-przepisy.html  i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Super, że jesteś! 👍👍👍

Jeśli komentujesz - podpisz się. Zwracam się tak jak Ty, do konkretnej osoby. Postaram się odpowiedzieć na Twój komentarz w przeciągu kilku, najbliższych dni.

Jeśli tracisz wiarę i wymagasz kompleksowej pomocy i opieki - napisz do mnie (mademoiselleeve@wp.pl), oferuję najwyższą i najbardziej profesjonalną jakość usługi w zakresie prawidłowej pielęgnacji. Nie udzielam rozbudowanych porad ani nie polecam konkretnych produktów w sekcji komentarzy - obejmuje go zakres moich odpłatnych usług.

Proszę nie umieszczać analiz składu - w sieci istnieją specjalne narzędzia, które wykonają to zarówno za Ciebie, jak i za mnie.

Proszę o niereklamowanie się na moim blogu. Reklama w tym miejscu jest płatna oraz stosownie oznaczana, a każdy jej nieopłacony i nieskonsultowany przejaw będzie skrupulatnie moderowany.

Artykuły sponsorowane na moim blogu mają dokładne oznaczenia - jeżeli taka informacja nie znajduje się na końcu artykułu, produkty, testy kosmetyków, zdjęcia oraz opracowanie tekstu pochłonęły jedynie moje własne zasoby finansowe i czas.

Pamiętaj, że umieszczenie komentarza to świadoma akceptacja regulaminu - jeśli zostaje on naruszony - podlega moderacji administratora. Nie tłumaczę się dlaczego - bądźmy tutaj dla siebie ludzcy.

Cześć!