Popularne posty

00:00

REGULAMIN KONKURSU "MOJE PRZEPISY"

REGULAMIN KONKURSU "MOJE PRZEPISY"

 


Regulamin konkursu


§1  Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest:

Ewa Szałkowska ewaszalkowska.com

Cieszki 31, 09-303 Syberia

NIP 5110294198

dalej zwana „Organizatorem”. 

 1. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 8 marca 2024 r. godz. 00:00:00, a kończy się dnia 8 kwietnia 2024 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  


§2. Uczestnicy Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która:
   1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 
   2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   3. posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
   4. dokona zakupu e-booka moje przepisy w sklepie internetowym funkcjonującym pod adresem https://www.naffy.io/ewa-szalkowska/ewa-szalkowska-moje-przepisy (dalej: Sklep Internetowy),
   5. wykona Zadanie Konkursowe. 
 3. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.


§3. Zasady Konkursu

 1. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na przesłaniu na adres e-mailowy ewaszalkowska94@wp.pl:
  1. danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail;
  2. numeru zamówienia nadanego przy zakupie e-booka w Sklepie Internetowym lub adres e-mailowy, na który dokonano zamówienia;
  3. pracy konkursowej przedstawiającej przygotowaną przez siebie potrawę z e-booka 

- (dalej: Zadanie Konkursowe).

 1. Wykonanie Zadania Konkursowego może nastąpić w dowolnej formie wyrazu twórczego, w szczególności jak: fotografia, utwór audiowizualny, kolaż, rysunek, GIF. 
 2. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. 
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie 1 (słownie: jeden) raz. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  2. podadzą fikcyjne dane osobowe;
  3. wskazali fikcyjny numer zamówienia e-booka w Sklepie Internetowym;
  4. nie dokonali płatności za zamówienie e-booka w Sklepie Internetowym przed wysłaniem Zadania Konkursowego;
  5. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.


§ 4 Udzielenie licencji do Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 
 2. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana. 
 3. Z chwilą przesłania Zadania Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do Zadania Konkursowego bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
 4. Licencja udzielona jest na czas nieoznaczony.


§5. Nagroda i wyłonienie Zwycięzcy

 1. Do zadań Organizatora należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzca). Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Organizator dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników Zwycięzcę, który w ocenie Organizatora wykona Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana Nagroda w postaci indywidualnej konsultacji kosmetologicznej oraz opracowania indywidualnego planu dietetycznego. 
 4. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 22 kwietnia 2024 r.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie informacji o wyniku Konkursu wskazującej zwycięską pracę konkursową, imię i pierwszą literę nazwiska Zwycięzcy na stronie internetowej Organizatora szalkowskaewa.com oraz w serwisie Instagram na profilu Organizatora szalkowskaewa najpóźniej dnia 23 kwietnia 2024 r.
 7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości e-mailowej.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora informacji o wygranej, wiadomości e-mail na adres ewaszalkowska94@wp.pl informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
 9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 8 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego Nagrodę.
 10. Realizacja indywidualnej konsultacji kosmetologicznej nastąpi na zasadach określonych w regulaminie dostępnym pod adresem http://mademoiselleevebloguje.blogspot.com/p/jesli-kontakt-w-komentarzach-jest-zbyt.html.
 11. Opracowanie indywidualnego planu dietetycznego nastąpi na zasadach określonych w regulaminie dostępnym pod adresem http://mademoiselleevebloguje.blogspot.com/p/jesli-kontakt-w-komentarzach-jest-zbyt.html.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji Nagrody na rzecz Uczestnika, jeśli brak możliwości realizacji Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do realizacji Nagrody, podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem lub braku zastosowania się przez Uczestnika do postanowień regulaminu indywidualnej konsultacji kosmetologicznej lub regulaminu indywidualnego planu dietetycznego.
 13. Nagroda zostanie zrealizowana jednokrotnie przez Organizatora na rzecz Zwycięzcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie uzgodnionym ze Zwycięzcą jednak nie później niż 30 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie.
 14. Fundatorem Nagród jest Organizator. 
 15. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 
 16. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 17. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 18. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.


§5. Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Cieszki 31, 09-303 Syberia oraz na adres e-mail ewaszalkowska94@wp.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagrody Zwycięzcy czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail ewaszalkowska94@wp.pl
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. 
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 


§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs” na adres  e-mail ewaszalkowska94@wp.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Cieszki 31 09-303 Syberia związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.


§7. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.03.2024 r. 
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227). i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem :http://www.ewaszalkowska.com/2024/03/regulamin-konkursu-moje-przepisy.html  i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

08:00

EENY MEENY PEPTYDOWY TONIK KWASOWY | KWASY I PEPTYDY

EENY MEENY PEPTYDOWY TONIK KWASOWY | KWASY I PEPTYDY

peptydowy tonik kwasowy eeny meeny kwasy w pielęgnacji tonik na trądzik przebarwienia

HYDROKSYKWASY W PIELĘGNACJI

    Jest duża szansa na to, że czytając niniejszy artykuł, znajdujesz się w jednej z dwóch grup: albo masz za sobą nieudane doświadczenia z kwasami i do tej pory z żalem wspominasz stan swojej skóry podczas ich stosowania albo nie chcesz próbować. I jest to zrozumiałe, ze względu na właściwości hydroksykwasów i potrzebę szybkich, widocznych i możliwych do oceny efektów, w kosmetologii zarówno gabinetowej, jak i domowej, promowane są głównie ich właściwości eksfoliacyjne. I przyznaję w tym miejscu rację wszystkim tym, którzy nie mają z nimi dobrych doświadczeń albo podskórnie obawiają się ich stosowania, a szczególnie na zasadach domowej ceramiki łazienkowej: jeśli kwas nie jest odpowiednio zbuforowany ani ustabilizowany, a dobór pod względem preparatu, jego mocy i stężenia jest przypadkowy, można wyrządzić sobie krzywdę albo co najwyżej nie promować tych cech i właściwości, które mogłyby rzeczywiście w sposób zadowalający poprawić stan Twojej skóry. Piszę o tym, ponieważ zniecierpliwieni, z reguły wybieramy te opcje, które są najbardziej ryzykowne i pociągają za sobą najwięcej skutków niepożądanych. Nie w każdym przypadku widoczne złuszczanie naskórka i gwałtowna ingerencja w procesy naskórkowe jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem, choć ma to uzasadnienie kliniczne i może być niezbędnym elementem dobrze przeprowadzonej terapii kosmetologicznej lub być nawet i elementem procedury medycznej. Chcę jednak zwrócić uwagę na to, że wybierając powyższe, i często inwazyjne, rozwiązania, zamykamy się, czy to na skutek nieprzyjemnych doświadczeń, czy wizualizacji określonego (w domyśle intensywnego) efektu, na szeroki wachlarz innych właściwości hydroksykwasów, mówimy tutaj o działaniu delayed gratification, które wymaga jak sama nazwa sugeruje: czasu. 

    Dzisiaj skupiamy się wyłącznie na hydroksykwasach, i jeśli już o nich mówimy, to warto wiedzieć, że najistotniejszym czynnikiem przeważającym o właściwościach danego kwasu jest jego zdolność do dysocjacji. Na dysocjację wpływ ma szereg zróżnicowanych czynników, co sprawia, że hydroksykwasy mogą dawać różne efekty, zarówno na poziomie strukturalnym, jak i funkcjonalnym, w zależności od tego w jakiej formule, w jakich warunkach, w jaki sposób i w jakiej ilości, kwas został umieszczony. Tak, zmierzam do tego, że Twoje wcześniejsze doświadczenia z określonym kwasem… jest tylko i wyłącznie Twoim doświadczeniami z określoną formułą, która została zastosowana w określonym czasie i w określonych warunkach na Twojej skórze.

    Powróćmy jednak do efektów, które określiłam opóźnioną gratyfikacją. Hydroksykwasy to substancje o wyjątkowo złożonym działaniu, bowiem znaczna część z nich wykazuje w obrębie skóry powinowactwo receptorowe bądź też naśladuje aktywne szlaki metaboliczne lub nawet jest ich niezbędną częścią, są zatem istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania narządu jakim jest skóra. Potencjał kondycjonujący hydroksykwasów można zatem określić jako wysoki, a zarazem, w określonych warunkach, pardon, jako jeden z najbezpieczniejszych. Zasadniczo, analizując dostępne źródła, ciężko jest znaleźć tańszy, bardziej efektywny i przewidywalny w działaniu składnik w codziennej pielęgnacji niż hydroksykwasy, który realnie i długoterminowo podnosi możliwości retencyjne skóry, normalizuje procesy oksyredukcyjne oraz modeluje mikrośrodowisko, chociażby poprzez dostarczanie kolonizującym mikroorganizmom niezbędnych substratów lub tworzenie warunków, w których te procesy mogą zachodzić w bardziej zoptymalizowany sposób, wpływa to na absolutnie każdy, zachodzący proces autoregulacyjny, niezbędny dla zdrowego funkcjonowania. To też wyjaśnia czemu kwasom przypisuje się tak wiele właściwości, powyższe mogą przynieść realną poprawę w normalizacji pracy wydzielniczej jednostki włosowo-łojowej, ograniczać każdy typ i podtyp hiperpigmentacji, czy regulować procesy keratynizacyjne, czyli działać wielokierunkowo. Pragnę napisać, że włączając określony preparat z kwasami, wykorzystujemy jedynie część tych właściwości i jeśli zależy nam głównie na działaniu projakościowym, formuły typu tonik eeny meeny są jednym z najlepszych, możliwych wyborów.  

    W osiągnięciu powyższych rezultatów ogromne znacznie ma zastosowana substancja, jej stężenie, ale przede wszystkim jej formuła oraz proces wdrażania danego produktu do stosowanej pielęgnacji, który powinien być możliwie jak najbardziej spójny z fizjologią tego organu. Znaczenie odgrywa zatem nie tylko sam dobór odpowiedniego preparatu, ale i sposób jego użytkowania. Na podstawie peptydowego toniku kwasowego marki eeny meeny, który jest jednym z najlepszych produktów na rynku, postaram się ten temat możliwie jak najbardziej przybliżyć.  

peptydowy tonik kwasowy eeny meeny kwasy w pielęgnacji tonik na trądzik przebarwienia


HALO, CO Z TYMI PEPTYDAMI 

I to jest kolejne pytanie, które najpewniej się pojawi. Rzeczywiście status peptydów jest w kosmetologii stosowanej: niejasny. Faktycznie jest to temat trudny, w którym dowody naukowe są nierzadko sprzeczne, a najlepszą strategią przetrwania w gąszczu obecnych danych, jest czujna obserwacja tematu. W czym leży problem? Nie chcę przynudzać, dlatego postaram się napisać najprościej, jak jest to możliwe, albo przynajmniej, jak potrafię. Peptydy powstają w wyniku częściowej hydrolizy białek, peptydy kosmetyczne, to głównie peptydy o wysokim stopniu hydrolizacji, jednak nie są one aminokwasami, czyli produktem całkowitego rozpadu białek. Ma to swoje plusy, ale i potencjalne minusy. Częściowa hydrolizacja pozwala zachować responsywne i kompleksowe właściwości białek, a biorąc pod uwagę skórę, która jest pokryta receptorami jak majowa łąka kwieciem, peptydy mogą pełnić określone, korzystne funkcje zawiadowcze, począwszy od autoregulacji czynników homeostatycznych, odpornościowych, reprodukcyjnych, czy wzrostowych. Wchodząc jednak w głębszą neuroendoimmunologię tego narządu, istnieje pewne ryzyko, że efekt ten może być jednak niekorzystny oraz nie jest, co najgorsze, w pełni przewidywalny, i wpływ na to, mogą mieć różne czynniki od endogennych (nasilony katabolizm, stan zapalny skóry, zaburzony skład mikroflory), po czynniki egzogenne (zanieczyszczenia środowiska, szczególnie metale ciężkie oraz smog), aż formulacyjne (są wymagające pod względem formulacyjnym, wymagają stabilizacji, dlatego tak istotne jest, by kosmetyków z peptydami nie stosować po przekroczeniu terminu PAO oraz nie łączyć w tym samym czasie z innych formułami kosmetycznymi). Czy to oznacza, że lepiej takich składników nie wdrażać do codziennej pielęgnacji? I tutaj z kolei już się z tym stwierdzeniem już nie zgodzę, bowiem należy wybierać takie kompleksy, za którymi nie stoi dogmat, a nauka. Odetchnęłam z ulgą, gdy składnik, który wykorzystała marka eeny meeny, jest jednym z najlepiej przebadanych kompleksów biomimetycznych oraz co co istotne - wykazuje wysoką stabilność, również i przede wszystkim w środowisku kwaśnym. Zasadniczo, to jedna z najistotniejszych kwestii, bowiem pracujemy na żywym organie, który w zdrowych warunkach ma ten odczyn łagodnie obniżony, a warunkach patologicznych fluktuacje odczynu są znaczne, jak i mające z reguły przebieg gwałtowny. Dlaczego ma to znaczenie? Białka posiadają właściwości amfoteryczne, mają określony punkt izoelektryczny. W środowisku zasadowym, mogą tworzyć przykładowo związki z kationami metali ciężkich, a w kwaśnym, formować dodatnio naładowane grupy NH3+. Upraszczając, zmienia to ich właściwości fizykochemiczne, a biorąc pod uwagę kompatybilność ze strukturami białkowymi, w tym receptorowymi, może powodować na wielu poziomach potencjalne zapalenie, autozapalenie, pseudoalergię lub nasilać przykładowo niekorzystny wpływ czynników środowiskowych, np. poprzez tworzenie toksycznych kompleksów.

peptydowy tonik kwasowy eeny meeny kwasy w pielęgnacji tonik na trądzik przebarwienia


PEPTYDOWY TONIK KWASOWY: SPECYFIKACJA, WŁAŚCIWOŚCI I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA W CODZIENNEJ PIELĘGNACJI   

    Tonik posiada lejącą, lecz wyczuwalnie miękką, poślizgową konsystencję. Jego stosowanie jest przyjemne, klarowny płyn nie jest suchy i tępy w odczuciach, jednocześnie nie pozostawia uczucia lepkości. Wchłania się w sposób stopniowy, pozostawiając wyczuwalnie wygładzoną powierzchnię. Zapach łagodny, przypominający zapach artykułów higienicznych, z pewnością nie jest kwaśny i wraz z czasem się to nie zmienia. 

Podsumowując: właściwości organoleptyczne i komfort stosowania toniku peptydowego oceniam wysoko. Tonik to kompozycja biomimetycznego kompleksu peptydowego, kwasu migdałowego, kwasu mlekowego, glukonolaktonu, soku jabłkowego, mleczanu sodu oraz ekstraktu z trufli północnej i truskawki. Mile jest pisać o kosmetykach, które są przemyślane i przekłada się to na efektywne działanie. W składzie znajdziemy różne grupy hydroksykwasów, których działanie ma charakter uzupełniający, a składniki dodatkowych drzemie wysoki potencjał przeciwzapalny i antyoksydacyjny. W toniku przede wszystkim doszukuję się silnego działania proretencyjnego: zastosowane kwasy nie tylko pobudzają mechanizmy związane z odnową naskórkową (co sprzyja chociażby wzmocnionej syntezie kolagenu), ale także działają na mechanizmy głębokie (np. nasilają endogenną produkcję mukopolisacharydów), co w większości przypadków wykazuje również działanie regulujące, bowiem prawidłowa wilgotność i gęstość naskórka jest niezbędnym elementem funkcjonalnej bariery naskórkowej. Im głębsza i szybciej postępująca przeznaskórkowa utrata wody, tym potencjalnie skóra jest bardziej narażona na zwiększoną przepuszczalność, nieadekwatne reakcje kompensacyjne i z reguły, reakcje zapalne.  

    Dzięki wodnistej i delikatnej formule (pH kosmetyku wynosi: 4,35 +/- 0,15, nie jest tak drażniący jak większość preparatów w formie toniku kwasowego), tonik jest produktem prostym do wdrożenia oraz daje wiele możliwości wykorzystania w działaniach pielęgnacyjnych, można nim osiągnąć dość różnorodne rezultaty, w zależności od sposobu włączenia go w schemat pielęgnacyjny, dlatego nie kwestionuję właściwości, o których wspomina producent. Szczęśliwie, nie jest to inwazyjny produkt, lecz regularność i sumienność w stosowaniu, przynoszą widoczne rezultaty. Z perspektywy mojej własnej pielęgnacji, produkt świetnie wkomponował się w moją przewlekającą się już od lat terapię pochodnymi witaminy A. Odkąd go stosuję, zauważam przede wszystkim znaczący wzrost poprawy nawilżenia skóry, co przełożyło się finalnie na jej gładkość, jędrność, spoistość oraz znacznie lepszą tolerancją na czynniki drażniące, w tym występowanie zapaleń skóry. 

    Objętość 100ml/79zł, testowany dermatologicznie. Proste, estetyczne, szklane opakowanie z odkręcaną ręcznie nakrętką.   

Lista składników: Aqua, Propanediol, Mandelic Acid, Lactic Acid, Sodium Lactate, Sodium Hydroxide, Gluconolactone, Pyrus Malus Juice, Fragaria Ananassa Fruit Juice, Cornus Mas Fruit Extract, Albatrellus Confluens Extract, Isomalt, Hexanoyl Dipeptide-3 Norleucine Acetate, Phenethyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Parfum, Citric Acid.

Sposoby stosowania toniku: 

 • produkt przez każdym użyciem należy wstrząsnąć;
 • metoda tradycyjna: na skórę suchą. Metoda optymalna dla dobrze zmiękczonej skóry, bez objawów odwodnienia i bez tendencji do szybkiej utraty wody z naskórka. Technika sprawdzi się również w stosowaniu w warunkach wysokiej wilgotności;  
 • metoda odwrócona: na skórę zmiękczoną (warstwa kremu nawilżającego bądż innego produktu nawilżającego),  technika dla skóry borykającej się z szybką i postępującą utratą wody, zasadniczo dotyczy to większości skór z objawami zapalnymi. Metoda sprawdza się w warunkach suchych, o niewystarczającej wilgotności;  
 • metoda stopniowania: polega na warstwowej aplikacji toniku. Taki sposób aplikacji zwiększa działanie eksfoliacyjne (złuszczające), co może dać lepszy efekt wygładzenia powierzchni naskórka; ze względu na obniżone pH produktu, powinien być on aplikowany w momencie pełnego wyrównania odczynu, na skórze zdrowej jest to około 15 minut po przeprowadzeniu w sposób prawidłowy etapu oczyszczania. Skóra chorobowa tego czasu wymaga więcej. Czas oczekiwania można skrócić poprzez zastosowanie metody (aplikacji) odwróconej; 
 • rekomenduję aplikację palcami, dodatkowe drażnienie mechaniczne skóry może znacząco obniżać tolerancję na produkt oraz zwiększać ryzyko działań niepożądanych takich jak podrażnienie, wrażliwość, rumień.  Wpływa także na szybsze zużycie stosowanego toniku;
 • pora dnia w tym preparacie jest umowna, rekomenduję jednak stosowanie peptydowego toniku kwasowego wieczorem. 

Częstotliwość stosowania: 

 • wymaga autobserwacji, niepokojącym objawem są zauważalne, szybko postępujące zmiany i wzrost reaktywności naskórka oraz coraz większa trudność w pokryciu zapotrzebowania na nawilżenie. W zdrowych warunkach powinno być zupełnie odwrotnie - Twoja skóra jest stabilniejsza i bardziej odporna zarówno na czynniki fizyczne, jak i chemiczne;  
 • tonik może być stosowany zarówno w działaniach codziennych, jak i mieć charakter wzmacniający (1-2 razy w tygodniu), szczególnie, gdy w Twojej pielęgnacji znajdują się inne substancje o działaniu stymulacyjnym/ złuszczającym/ regulującym. 
    Ze względu na właściwości, tonik może być z powodzeniem stosowany również i na skórę głowy. Przyznaję, że właśnie ten sposób wykorzystania peptydowego toniku kwasowego, przyniósł mi najwięcej satysfakcji Odkąd regularnie go używam (a wykończyłam już pełne opakowanie, nim otrzymałam nowe, pełnowymiarowe od marki w ramach opracowania dzisiejszego artykułu), w znaczący sposób ograniczyłam objawy zapalne, w tym świądowe, które przyczyniały się do nadmiernego wypadania włosów. Chcę zaznaczyć, że każdy problem trychologiczny wymaga trafnej oceny i nie chcę umniejszać roli wykwalifikowanego specjalisty, być może w Twoim przypadku wdrożenie tego produktu nie przyniesie pozytywnych rezultatów. W moim, gdy podłożem problemów jest ścieńczenie wierzchniej warstwy rogowej, permanentne odwodnienie i nieustanny stres, co jest zupełnie fizjologicznie, sprzyja narastaniu wierzchniej warstwy rogowej. Stosowanie toniku przyniosło ogromną ulgę oraz zauważalną poprawę w kondycji skóry głowy, przełożyło się to automatycznie na bardziej efektywny wzrost i cykl włosa oraz ogólną świeżość. Tonik trzykrotnie w ciągu tygodnia wcieram w skórę głowy na około 15 minut przed myciem, a następnie oczyszczam standardowo skórę głowy.

    Grupa docelowa: zasadniczo nie widzę większych przeciwwskazań, by wprowadzić peptydowy tonik kwasowy eeny meeny do pielęgnacji, nie tylko skóry twarzy, ale ciała, dłoni, czy skóry głowy. Nie jest to kosmetyk, który koniecznie musisz posiadać, ale nie ukrywam, że jest to kosmetyk niezwykle plastyczny, którym można bez większych potów nadać lepszy, bardziej zdefiniowany kształt i charakter stosowanej pielęgnacji: jeśli zależy Ci na budowaniu nawilżenia, tonik podkręci działanie nawilżające innych produktów obecnych w pielęgnacji. Ukierunkowani na działania stymulujące o charakterze naprawczym także znajdą coś dla siebie, podobnie jak zmagający się z hiperpigmentacją, czy wzmożonym zanieczyszczeniem. Odradzam stosowanie z kolei tym, którzy mają problem z tłustą skórę i stan ten nie jest związany z jej przesuszeniem oraz nie rozumieją własnej skóry, wprowadzanie kolejnego, aktywnego, nawet delikatnego, produktu to nie jest najlepszy pomysł dla rozchwianej cery. Zdanie mam podobne, gdy borykasz się z aktywnymi zmianami, które wymagają leczenia. Skóra chorobowa funkcjonuje inaczej, między innymi cechuje ją zaburzony rytm wymiany naskórkowej i tendencje do gwałtownych zachowań, wdrożenie produktu bez kontroli specjalisty, także może być ryzykowne, szczególnie, że nie jesteś w stanie całkowicie polegać na własnych obserwacjach.      

W tej cenie, jest to do tej pory najlepiej zbalansowany produkt kwasowy na rynku. Jeśli odnajdujesz się w grupie docelowej, warto dać mu szansę.

Dziękuję za uwagę, miłego dnia!

19:00

ANNABELLE MINERALS COVERAGE FOUNDATION (PODKŁAD KRYJĄCY)

ANNABELLE MINERALS COVERAGE FOUNDATION (PODKŁAD KRYJĄCY)
annabelle minerals coverage foundation podkład kryjący jak nakładać podkład mineralny czy podkład mineralny zapycha podkład dla skóry z trądzikiem lekki podklad recenzja annabelle minerals

Może zacznijmy od tego co jest, a co definitywnie nie jest podkładem mineralnym. Umownie, podkład mineralny jest ucieleśnieniem prostoty, i jest mineralny tylko i wyłącznie dlatego, że znajdują się w nim jedynie… składniki mineralne. Zatem podkład mineralny nie ma zbyt wiele wspólnego z magnackim, majestatycznym aragonitem, tudzież, już mniej eufemistycznie, drogeryjnym, kompaktowym tynkiem, który zawiera bliżej nieokreślone składniki, no i promil mineralnych, który często aż krzyczy z etykiety. Powiedzmy, że to taki stryjeczny wuj szwagra mojego drugiego męża, z tym, że męża ani drugiego, ani pierwszego nie mam i jak sięgam pamięcią, nie miałam.

Najczęściej, to, co stanowi trzon podkładu mineralnego to: dwutlenek tytanu, tlenek cynku, mika, tlenki żelaza, czasami mineralne składniki poprawiające przyczepność. Jest to niezbędne minimum, by podkład mógł zapewnić Ci krycie, umiarkowaną przyczepność oraz odpowiedni kolor. Każdy składnik pełni określoną funkcję. Zdarza się, że podkład zawiera dodatkowe składniki kondycjonujące. Narusza to jednak tę niepiśmienną, honorową zasadę czystości. Czy zatem taki kosmetyk zasługuje na miano kosmetyku mineralnego? Gdzie leży granica? Czy warto ją naciągać? Myślę, że warto, korzystając z okazji, zwrócić uwagę na to, że lista składników nie jest wyznacznikiem ani sukcesu, ani porażki x kosmetyku i podkłady mineralne są niezbitym potwierdzeniem tej, mogłoby się wydawać, mało logicznej, tezy, gdzie chłopski rozum to za mało. Mimo wąskiej listy wykorzystywanych substancji w formułach tego typu, podkłady mineralne różnią się od siebie, czasami subtelnie, czasami różnice są miażdżące. Znaczenie odgrywa wykorzystany surowiec, jego pochodzenie, sposób przetworzenia, powlekania, proporcjonalność, można ten temat rozważać na nieskończenie wiele sposobów i warto mieć to na uwadze, jeśli zakiełkuje w Twojej głowie myśl porównywania tych kosmetyków względem siebie na podstawie listy składników. 


PODKŁAD KRYJĄCY ANNABELLE MINERALS  

Podkład ma sypką formę, porównując ją do wcześniejszej (sprzed reformuły), struktura jest bardziej przylegająca, choć na pierwszy rzut oka, również i mniej kryjąca. Jest to jednak pierwsze i dość mylne wrażenie, bowiem zmienione proporcje, zapewniają lepsze i bardziej swobodne możliwości budowania krycia, co w moim przypadku, sprawdza się w praktyce lepiej - zapewniając zarówno i bardziej satysfakcjonujące krycie, jak i trwałość oraz przy okazji wygładzenie (efekt widać na zdjęciach, celowo najechałam podkładem częściowo na swoje spore znamię na szyi). Efekt jest bardzo naturalny i to oko cieszy. Podkład znacznie słabiej absorbuje wilgoć i na mojej, dość cholerycznej skórze, jest to gwarancja pewnej równowagi, która owocuje chociażby w lepszym utrzymywaniu się makijażu - jeśli nie obserwuję gwałtownych zmian w poziomie nawilżenia, jest niewielka szansa na zaskakujące w przebiegu wzmożone wydzielanie sebum, swędzenie, czy wzmożone rogowacenie (kaszka, grudkowatość). 

Nie mam dostępu do aż tak wrażliwych danych, żeby wiedzieć na konkretnie jakim, jednak miałkość składników jest na takim poziomie, by gwarantować miękkie, równomierne wykończenie i podatne na niepospieszne budowanie poziomu krycia. Poprzednia formuła przede wszystkim zapewniała mocniejsze możliwości kryjące, ale kosztem silniejszego i mniej równomiernego przylegania, co sprawiało, że nie był to podkład mojego pierwszego wyboru. No dobra, zdarzało mu się przeciążać i wysuszać skórę oraz dawać dość ciastkowaty i pudrowy efekt, bywało w porządku przeważnie, gdy moja cera była w perfekcyjnej formie, dlatego sięgałam najczęściej po formułę rozświetlającą, czasami matującą. Tak jak widać na załączonym poniżej zdjęciu, obok wyrównanego kolorytu, efekt doskonałości podbija przede wszystkim wykończenie podkładu: wklęsłe, jak i wypukłe niedoskonałości są optycznie mniej widoczne, ale w miękki sposób. Jest to dla mnie wyjątkowo istotna atrybucja, bowiem jestem na takim etapie swojego beztroskiego życia, gdy jestem w stanie poświęcić krycie, w miejsce wykończenia, które nie podkreśli struktury naskórka, która wraz z wiekiem i odwodnieniem skóry, niestety, coraz bardziej postępuje. Natomiast faktem też jest to, że przy podkładzie Annabelle Minerals, możesz mieć i zjeść ciastko. Pozwalając sobie na słodko-słoną retrospekcję zatopionych pieniędzy, jest to bardzo trudne do uzyskania jednym kosmetykiem, zwłaszcza w standardowej formie (biorąc pod uwagę niski koszt podkładu - moja stabilność finansowa nie leży już tylko w strefie marzeń). Oczywiście, że jest cała masa czynników, które wpływają na powyższe, stąd możesz zupełnie nie zgadzać się z moimi spostrzeżeniami, jednak mając odniesienie do kosmetyków mineralnych z którymi miałam jak dotąd okazję pracować, z Annabelle Minerals pracuje się najprościej, choć, co jest oczywiste, nie będą oszałamiać efektem w każdych warunkach i na każdym rodzaju, jak i typie skóry. Jeśli miałabym komukolwiek polecać wersję kryjącą to osobom z wyrównaną kondycją skóry oraz tym, którzy zaczynają i zależy Wam zarówno na przyzwoitym kryciu, jak i naturalnym, miłym dla oka wykończeniu. Osoby z bardziej sprecyzowanymi i wzmożonymi potrzebami mogą nie być zachwycone, nie jest to ani mokra, lśniąca formuła, ani też nie jest na tyle odporna, by poradzić sobie z dużą ilością sebum, czy potu. Warto mieć to na uwadze. Na tym etapie jest to mój ulubiony podkład mineralny i sprawdza mi się o wiele lepiej niż poprzednia formuła.

Wydajność - umowna. Z reguły są to kosmetyki wydajne. Płacisz za pigment, stąd zużywasz ich w praktyce zdecydowanie mniej niż standardowego kosmetyku kremowego. Podkład zakupisz w gramaturze 4g i 10g. 

annabelle minerals coverage foundation podkład kryjący jak nakładać podkład mineralny czy podkład mineralny zapycha podkład dla skóry z trądzikiem lekki podklad recenzja annabelle minerals

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE I MNIEJ PRAKTYCZNE 

Tak jak już napisałam, podkład mineralny nie zawiera składników kondycjonujących, konserwujących, poprawiających jego przyczepność i trwałość. Sprawia to, że przygoda z kosmetykami tego typu może zapewnić Ci regularną dawkę adrenaliny, jeśli kondycja Twojej skóry, technika stosowania i warunki w których przebywasz, są równie nieprzewidywalne. Jest jednak duża szansa na długotrwały i satysfakcjonujący mariaż, jeśli trafisz oraz! mam nadzieję, że moje wskazówki odwiodą Cię od skreślenia kosmetyków mineralnych. Tak, nawet jeśli posiadasz trądzik, jesteś w trakcie leczenia dermatologicznego, Twoja skóra jest sucha lub masz z nimi marne doświadczenia. Da się ten temat naprawdę w wielu warunkach ogarnąć. A warto, jeśli weźmiemy pod uwagę barierę fizyczną i chemiczną, krótki i prosty skład i stosunkowo dużą neutralność kosmetyków mineralnych wobec pielęgnacji, którą stosujesz na co dzień. 

Po pierwsze. Dobierz odpowiedni kolor i podton, to jest ponad połowa sukcesu. Wówczas automatycznie budujesz mniej warstw na swojej skórze, a efekt pod każdym względem jest bardziej satysfakcjonujący. Marka posiada liczną ofertę kolorystyczną, od kolorów naprawdę jasnych, z różnymi podtonami, po ciemne. Nie wiesz co wybrać? Zapytaj. A jeśli to nadal do Ciebie nie przemawia (bo tak), marka Annabelle Minerals posiada dwa stacjonarne sklepy, gdzie możesz nie tylko cichaczem sprawdzić kolor, możesz zupełnie za darmo go nałożyć, a nawet może Ci go nałożyć profesjonalna makijażystka, i to zupełnie za darmo. W Warszawie, i Krakowie, ich znajdziecie. 

Baza. Dajmy, że to jedna trzecia sukcesu. Im bardziej wyrównana i przewidywana jest praca Twojej skóry tym lepiej. Ale ale ale, wiemy jaka jest rzeczywistość. Z mojej praktyki, w tym celu najbardziej sprawdzają się bazy całkowicie schnące: typu dry-touch lub z pigmentem i również matowym wykończeniem (co waloryzuje krycie poprzez lepszą przyczepność oraz częściowo izoluje podkład mineralny od wydzielin, co wpływa pozytywnie na trwałość), ważne, by struktura skóry przed aplikacją podkładu nie stawiała żadnego oporu, a już na pewno należy wystrzegać się lepkości. Jeśli zdarzało się, że podkład mi się zwarzył, to właśnie dlatego. Jeśli nie przemawia do Ciebie forma bazy, chociaż jest to najlepsza gwarancja powodzenia, dobrą praktyką jest dodatek krzemionki do kremu nawilżającego, którego używasz lub zmatowienie skóry przed aplikacją podkładu mineralnego, ale tutaj już nie byłabym aż tak pewna siebie. Można zrobić to również na lepkiej bazie, ale z moich wieloletnich obserwacji, taki rezolutny sposób aplikacji sprawdza się jedynie na cerach, na których wszystko i tak wygląda jak prosto z wybiegu YSL. Każdy taką szczęściarę zna. Nam przeciętniarom pozostaje uzbroić się zatem w porządną działkę krzemionki i obiektywniej egzekwować swoje wybory pielęgnacyjne. Dla skór suchych polecam bazy w półschnące i tutaj doskonale sprawdzają się tinty barwiące lub podkłady kremowe o niewielkim stopniu krycia - podkład mineralny spotęguje ich krycie oraz zadziała na nie utrwalająco.  

Aplikacja. Na sucho/ na mokro. Na sucho pędzlem - im bardziej zbite włosie, tym większa koncentracja pigmentu, im luźniejsze - łagodniejszy efekt, ale i mniejsza szansa na osiadanie podkładu i pudrowy efekt. Włosie naturalne podbija pigmentację, syntetyczne - stopuje i pozwala na wolniejsze budowanie krycia.  Dobrą praktyką jest rozpoczynanie budowania krycia od linii brzegowej, zazwyczaj tam skóra wymaga największego krycia, ale również łatwiej będzie Wam zapanować nad kryciem i aplikowaną ilością. Polecam pierwszą bazę zbudować możliwie jak najcieniej, najlepiej otrzepać skórę (jeśli cera jest wyjątkowo strukturalna, możesz zrobić to za pomocą nie podkładu, a krzemionki lub primera glinkowego) delikatnie pędzlem z luźniejszym włosem i dopiero potem sięgnąć po pędzel o bardziej zdefiniowanym kształcie i rozmiarze. Istotna jest technika aplikacji, w większości przypadków sprawdzają się ruchy zdecydowane, koliste, lecz stopniowe, ma to szczególne znaczenie zwłaszcza, jeśli pracujesz na lepkich/ mokrych bazach, zbudowanie równomiernej, jednolitej warstwy to klucz do sukcesu. Aplikacja gąbeczką na sucho to dobry sposób reaplikacyjny lub celowany na koncentrację krycia miejscowo. Aplikacja na mokro pędzlem/gąbeczką zwiększa koncentrację pigmentu, lecz również przyspiesza schnięcie podkładu mineralnego, co może wpłynąć na bardziej suche, siadające wykończenie, jeśli stosowana baza lub Twoja skóra ma dużą tendencję do ucieczki wody. Jest podwyższone ryzyko podkreślenia suchych niedoskonałości i pudrowego wykończenia. Może sprawdzić się na skórach z wysoką tendencją do przetłuszczania, która nie jest powiązana z odwodnieniem.

Czy podkład mineralny wymaga utrwalania? I to jest już kwestia sporna, bowiem jest to produkt, który sam w sobie również pełni funkcję pudru i może być stosowany tylko i wyłącznie w ten sposób, jeśli nie zależy Ci na gigantycznym kryciu. Można nim utrwalać inne kosmetyki kolorowe i taki podkład będzie zdecydowanie łagodniejszy niż silnie absorbujące pudry na bazie talku. W niektórych przypadkach może okazać się to niewystarczające, w niektórych wręcz tej dodatkowej warstwy należy unikać. Z moich obserwacji, największy wpływ na trwałość i wykończenie podkładu mineralnego, zupełnie odwrotnie jak w kosmetykach kremowych, mają nie kosmtyki finiszujące makijaż, a rozpoczynające go: czyli baza i kondycja Twojej cery. Polecam pudry słabiej absorbujące wilgoć, na przykład puder jedwabny, pudry wypiekane. 

Jeśli nadal jest Ci mało: tutaj znajdziesz dodatkowe treści poświęconej doborowi koloru, formuły, aplikacji i metod mających przedłużyć trwałość podkładów mineralnych. 

annabelle minerals coverage foundation podkład kryjący jak nakładać podkład mineralny czy podkład mineralny zapycha podkład dla skóry z trądzikiem lekki podklad recenzja annabelle minerals

NAJCZĘSTSZE ROZTERKI 

Na koniec przeanalizujmy najczęstsze problemy i bariery, które prawdopodobnie Twój mózg próbuje wytworzyć. Wokół podkładów mineralnych pojawiło się stanowczo za dużo uprzedzeń, natomiast mogę, jako osoba z niewyparzoną zjadaczką, już po latach doświadczeń napisać, że najczęściej wynikają one z niskiej świadomości i zaburzonego instynktu obserwacji. Mam nadzieję, że uda mi się te wątpliwości przepędzić. 


Podkład mineralny a ochrona przeciwsłoneczna 

To nie jest problem wyłącznie podkładu mineralnego, a ogólnie - makijażu. Podstawą stabilnej ochrony przeciwsłonecznej, oprócz stojącej za nią rzetelnej pracy biotechnologa, jest ilość, którą aplikujemy oraz stabilna, nienaruszalna warstwa wyliczana na 1mm3 skóry. Aplikując jakikolwiek makijaż, ryzykujesz naruszeniem tej rycerskiej zasady. Zatem moim zdaniem, nie powinno się tego robić, bo i narzędzi do szybkiej i domowej weryfikacji nie posiadamy. To, co może zminimalizować to ryzyko, to schnąca i “siadająca” formuła kremu z filtrem, wówczas, tak na logikę (bo nie z naukowego punktu widzenia), ryzyko migracji produktu zdecydowanie maleje. Natomiast to, co wiemy na pewno - jeśli ta warstwa zostanie naruszona, należy ją ponownie nałożyć. W przypadku stosowanego makijażu, najrozsądniejszą opcją wydają się filtry w sprayu, które są stosowane jako ostateczna, końcowa, finiszująca warstwa (choć są i tutaj również na tym polu dyskusje, np. dotyczące przyczepności, stabilności i efektywności - ciężko efektywnie stosować coś, czego nie da się, no właśnie: efektywnie zmierzyć).      


Podkład mineralne a inne kosmetyki kolorowe: czy łączyć, czy nie łączyć 

Możesz łączyć, kosmetyki w innej formie mogą podbijać efekt kosmetyków mineralnych - waloryzować  ich krycie, a jednocześnie zmniejszać ilość standardowych produktów do makijażu, co może obniżać potencjał komedogenny, usprawniać etap myjący, redukować ryzyko odwodnienia skóry, zapewniać inny typ wykończenia, czy boostować trwałość.      


Czy podkład mineralny może być stosowany podczas leczenia dermatologicznego?

Nie widzę zbyt wielu przeciwwskazań, w zasadzie prostota podkładów mineralnych minimalizuje ryzyko podrażnień i zaczopowania skóry, która ma nierównomierny cykl odnowy naskórkowej, co jest istotne podczas terapii, które mimo wszystko wpływają na poziom odwodnienia i reaktywności skóry. Były to produkty w pierwszej kolejności znajdujące zastosowanie właśnie w tak ekstremalnych przypadkach. Wiele zależy od tego jak Twoja skóra reaguje na stosowane leczenie, jakie to stosowane leczenie jest oraz jaka jest reakcja skóry na podkłady mineralne oraz ich sposób aplikacji. Są pewne jednostki chorobowe, które wymagają utrzymywania wyższego i stabilnego poziomu nawilżenia oraz wykazują wyjątkową reaktywność na tarcie. U takich osób podkład mineralny nie sprawdzi się. Sytuacja może przebiegać podobnie na skórach, których praca nawet bez żadnego makijażu jest nieokrzesana. 


Pogorszenie stanu skóry po podkładzie mineralnym: potencjalne przyczyny 

Podkład mineralny posiada właściwości absorbujące, bazuje na podstawowych składnikach zapewniających mu krycie i kolor. Jeśli obserwujesz pogorszenie po kosmetykach mineralnych, zazwyczaj są one związane z postępującym odwodnieniem i/lub podrażnieniem skóry. Powinien być to dla Ciebie impuls, by popracować nad codzienną pielęgnacją oraz środowiskiem, w którym przebywasz. Warto zastanowić się nad stosowaną techniką, akcesoriami, siłą nacisku, czasem wykonywania makijażu. Jeśli problemy pojawiają się jedynie podczas aplikacji podkładu mineralnego i w żadnej innej, prowokacyjnej sytuacji, możliwe, że Twoja skóra w zupełnie fizjologiczny sposób (najczęściej uwarunkowany ekspozomem i jej anatomią) ma zaburzone możliwości retencyjne. W takim przypadku zazwyczaj problem rozwiązuje dobra baza i skrócony czas makijażu, o czym pisałam wyżej. Warto również zwrócić uwagę na higienę pędzli i innych akcesoriów, których używasz do makijażu. 


Czy podkład mineralny nie nadaje się do użytku po przekroczeniu daty PAO?

Prawnie 12 miesięcy, to maksymalny czas, jaki może otrzymać kosmetyk zarejestrowany jako kosmetyk do makijażu (w przypadku kosmetyków do makijażu oczu 3- 6 miesięcy). W praktyce - znacznie dłużej, gdyż formuła nie sprzyja gromadzeniu się bakterii, nie jest podatna na procesy utleniania oraz jest prosta w utrzymaniu czystości. Chociaż jak wiemy - to też zależy od tego jak ją eksploatujesz oraz jaki porządek i higienę na co dzień utrzymujesz. 


Czym zmywać podkład mineralny?

To zależy od tego jak współpracuje z Twoją cerą. Czy działa na nią normalizująco, czy pobudza jej pracę. Podkład sam w sobie jest zawiesiną, z teoretycznego punktu widzenia wystarczą łagodne środki myjące, by pozbyć się go ze skóry. Z praktycznego - niezupełnie. W zasadzie w połączeniu z wodoodpornymi kosmetykami, to może być ciężka sprawa do ogarnięcia, gdyż zawiesiny w takich warunkach wykazują się wysokimi zdolnościami przylegającymi i nie są ani typowo rozpuszczalne w wodzie, ani nawet w tłuszczach. Nakładasz kosmetyk na żywy organ, który wytwarza wydzieliny. Żyjesz w zanieczyszczonym środowisku. Możliwe, że stosujesz nawet jakąś bazę/ ochronę przeciwsłoneczną/ cokolwiek, co tworzy dodatkową warstwę i wymusza zastosowanie bardziej wyrafinowanych metod. Musisz wziąć zatem pod uwagę aktywność wydzielniczą swojej skóry oraz wszystko to, co na skórę dodatkowo zostało zaaplikowane. Nie mam dobrej odpowiedzi. Komuś wystarczy żel, a Ty dla przykładu będziesz odtwarzać mycie dwuetapowe, bo tylko ono skutecznie usunie obecne zanieczyszczenia. 


Artykuł powstał przy współpracy z marką Annabelle Minerals.


Pozdrawiam ciepło,

Ewa

16:00

PORÓWNANIE KREMÓW Z FILTREM, CZĘŚĆ DRUGA: TOCOBO, MISSHA, EUCERIN, ALTRUIST, SKINTRA, ISDIN

PORÓWNANIE KREMÓW Z FILTREM, CZĘŚĆ DRUGA: TOCOBO, MISSHA, EUCERIN, ALTRUIST, SKINTRA, ISDINKolejna część recenzji preparatów skierowanych do prewencji przed promieniowaniem słonecznym i innymi czynnikami fizycznymi. 

TOCOBO, BIO WATERY SUN CREAM SPF 50+ PA+++ spf lekki ktory nie zapycha porow lekki spf dla tlutej skory tradzik filtry przeciwsloneczne

TOCOBO, BIO WATERY SUN CREAM SPF 50+ PA+++

No dobrze, zacznijmy od Tocobo. Konsystencja mleczna, lejąca, lecz z pewną aksamitnością, kosmetyk nie przelewa się między palcami, nie ma w sobie zawoalowanej tłustości. Myślę, że określenie mleczny jest w przypadku tego produktu nad wyraz trafne. Podczas delikatnych ruchów, konsystencja nie gęstnieje, a rozmywa się zarówno na skórze, jak i niknie w oczach, pozostawiając neutralne i całkowicie transparentne wykończenie. Konsystencja jest lekko pożółcona, ale macie moje słowo, że nie pozostawia na skórze tego pontonu, ani też nie płata psikusa pod wpływem wydzielania większej ilości sebum, czy potu. Mimo zapachu, którego nie jestem w stanie dokładnie sprecyzować (wyczuwam nuty jodłowe i wodne, woda po kwiatach?), jestem w stanie napisać, że nie jest on przytłaczający i staje się praktycznie niewyczuwalny po około 5 minutach od aplikacji. Niemałym zaskoczeniem jest dla z pewnością brak podrażnień, zazwyczaj przy perfumowanych preparatach o tak lekkiej konsystencji, sprawy wkraczają na alarmowy poziom, który zazwyczaj kończy się trudną do opanowania reaktywnością skóry oraz nierówną batalią o ocalenie narządu wzroku. Tak, nie piecze, nie migruje, nie podrażnia ani skóry ani oczu. Zapewnia wręcz przyjemny efekt ukojenia skóry, chłodzenia, ale nadmienię, że dzieje się tak wówczas, gdy skóra jest w miarę stabilnej formie, nie polecam go w stosowaniu cerom, które są rozchwiane pod względem nawodnienia i mają niski próg tolerancji, spójrzmy prawdzie w oczy, jeśli nie ogarnięcie tematu odwodnienia, będzie Was podrażniać wszystko, co szybko schnie i to nie będzie wina tego produktu, tylko specyfika skóry, którą macie. Wtedy faktycznie może pojawić się świąd i dziwne naciąganie naskórka. 

TOCOBO, BIO WATERY SUN CREAM SPF 50+ PA+++ spf lekki ktory nie zapycha porow lekki spf dla tlutej skory tradzik filtry przeciwsloneczne

Mam pewną zagwozdkę co do jego lekkości, natomiast myślę, że w znacznej mierze moje pewne obserwacje są bardziej powiązane nie z konsystencją Tocobo, a po prostu ilością, która jest niezbędna do zapewnienia mi odpowiedniej ochrony. Generalnie produkt zostawia neutralne wykończenie. Nie jest ono matowe, ale również nie jest tłuste. Nie wzmaga tendencji do przetłuszczania, nie ugotujecie się w nim, ale nie jest też typowo suchy. Jeśli macie tylko tendencję do przetłuszczania, to skóra pod koniec dnia będzie przetłuszczona, bo ten produkt Wam tej produkcji sebum nie ograniczy i nie da też zbyt dużego komfortu. Tocobo hołduje zasadę: bądź możliwie jak najbardziej neutralny. Jeśli jesteście na to przygotowani, to myślę, że zakup tego kremu będzie jedną z najlepszych decyzji kosmetycznych, jaką możecie podjąć. Na mojej skórze wygląda perfekcyjnie i na pewno go kupię ponownie. 

TOCOBO, BIO WATERY SUN CREAM SPF 50+ PA+++ spf lekki ktory nie zapycha porow lekki spf dla tlutej skory tradzik filtry przeciwsloneczne jak wyglada na skorze

Z powyższych rozważań, moim zdaniem aplikacja makijażu na nim to dość śliska sprawa. Od razu po nałożeniu daje zupełnie neutralne wykończenie, stąd jeśli nie wykonujesz jakichś abstrakcyjnie zaawansowanych, trących ruchów, raczej nie naruszysz go na tyle, by gwałtownie obniżyć zapewnianą przez niego ochronę (chociaż nigdy takiej pewności nie masz i trzeba to wliczyć w koszty), ale ten kosmetyk nie utrzyma wybitnie kolejnej warstwy, choć i tak zrobi to lepiej niż większość SPFowych czempionów. Jeśli zatem masz sprawdzony podkład, który sprawdza się w standardowych warunkach, jest duża szansa, że będzie pracować w zbliżony sposób na warstwie Tocobo.

Zakres ochrony: 5 filtrów chemicznych, o szerokim spektrum działania, wygląda to obiecująco. Jak jest w rzeczywistości? Nie wiem, ale mam nadzieję, że producent nie zanurza się tak głęboko w świat fantazji jak w zespół Purito i faktycznie w tym filtrze jest to, co znajdziemy na etykiecie produktu. 

INCI: Aqua, Dibutyl Adipate, Propanediol, Ethylhexyl Triazone, Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid, Polyglyceryl-3 Distearate, Niacinamide, Tromethamine, Cetearyl Alcohol, 1,2-Hexanediol, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Pentylene Glycol, Polysilicone-15, Vigna Radiata Seed Extract, Gossypium Herbaceum (Cotton) Extract, Sophora Flavescens Root Extract, Rheum Palmatum Root/Stalk Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Phellodendron Amurense Bark Extract, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Flower Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Pinus Palustris Leaf Extract, Pueraria Lobata Root Extract, Sodium Hyaluronate, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Polymethylsilsesquioxane, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Glyceryl Stearate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Potassium Cetyl Phosphate, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Inulin Lauryl Carbamate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Ethylhexylglycerin, Adenosine, Butylene Glycol, Tocopherol, Parfum

MISSHA SOFT FINISH SUN MILK SPF 50+ PA+++ opinia recenzja spf lekki filtr przeciwsloneczny

MISSHA SOFT FINISH SUN MILK SPF 50+ PA+++

Kolejny, topowy produkt. Może nie doczekał się dytyramb w instagramowym światku, ale ma swoje stałe i przekonane o jego wyjątkowości, grono odbiorców. No więc musiałam, musiałam go kupić i sprofanować na swojej cholerycznej skórze. 

Konsystencja płynąca ciurkiem, podbielona i naciągnięta różowym pigmentem. Serce mi niemal stanęło, gdy tę mleczną drogę zobaczyłam. Przysięgam. Kosmetyk podczas aplikacji staje się hybrydą kremu-silikonu, nie potrafię wyjaśnić dokładnie swoich odczuć, ale jest to za każdym razem błogie przeżycie. Sun Milk cudownie rozpręża i zmiękcza skórę, za każdym razem gdy go aplikuję nie mogę wyjść z podziwu z jaką delikatnością, szacunkiem i czułością traktuje moją cerę. Konsystencja jest na tyle lejąca, że nie miałam do końca pewności czy aplikuję prawidłową ilość, zwłaszcza, że delikatnie smuży i ma tendencję do osiadania gdy jest jeszcze mokry, co sprawia, że końcowy werdykt co do dobrze wykalkulowanej ilości jest tak samo mętny jak an początku. Nie stawia żadnego oporu, nie wymusza tarcia, działa jak opatrunek. Po około 5-10 minutach (w zależności od odwodnienia skóry), Missha osiada na skórze, zachowuje się jak jedwabny, miękki puder. Skóra wygląda w nim pięknie: o ile nie będzie zaburzać jego warstwy dodatkowymi kosmetykami i warstwami. Daje efekt wygładzenia, wygląda fenomenalnie na zdjęciach, cera w obiektywie wygląda na nieskazitelną i wcale nie jest gorzej w rzeczywistości. Polecam go szczególnie osobom, których większość filtrów przeciwsłonecznych podrażnia lub wysusza (i jednocześnie działa komedogennie) lub szukają kosmetyku, który podkreśli dobrą kondycję skóry. 

MISSHA SOFT FINISH SUN MILK SPF 50+ PA+++ opinia recenzja spf lekki filtr przeciwsloneczny

Sun Milk to nie jest jednak samo pasmo sukcesów. Rozbiela skórę. Najbardziej przy aplikacji, potem ten efekt jest coraz subtelniejszy, ale jeśli załakniecie choć odrobiny piękna, spoglądając z podziwem na własne odbicie w sklepowej szybie, to jest to zauważalne, zwłaszcza gdy macie cieplejszy i/lub ciemniejszy typ urody. Nie mam również pewności co do jego przyczepności: bo z jednej strony stawia opór podczas demakijażu i nie jest wcale tak prosty do zmycia, a z drugiej: absolutnie za każdym razem, gdy próbowałam go dobudować lub nałożyć makijaż, widziałam jak się przemieszcza, miejscami nawet i roluje. Makijaż niszczy, niestety, jego wyjątkowe wykończenie i sprawia, że skóra zaczyna się wyświecać, co się nie dzieje, jeśli nie zhańbię go nawet minimalną warstwą pudru. Biorąc również pod uwagę zastosowane w nim filtry, nie opierałabym na nim swojej głównej ochrony przed promieniowaniem słonecznym. Ta delikatna, wyczuwalna, pudrowa warstwa sprawia, że Sun Milk świetnie chroni skórę przed innymi czynnikami fizycznymi, to dosyć istotne, jeśli posiadacie skórę reaktywną o niskich możliwościach adaptacyjnych. 

MISSHA SOFT FINISH SUN MILK SPF 50+ PA+++ opinia recenzja spf lekki filtr przeciwsloneczny

Nie wzmaga przetłuszczania, ale czasami zdarzało mi się odczuwać w nim falę ciepła. Nie migruje, nie podrażnia skóry (wykazuje działanie łagodzące, również na skórach reaktywnych, uszkodzonych, po zabiegach), nie powoduje potoku łez. Nie lepi. Nie daje uczucie przeciążenia, choć jest przez cały czas wyczuwalny (ale w pozytywny sposób, daje bardzo miękkie, luksusowe wręcz wykończenie).

Zapach salonu fryzjerskiego, wietrzeje szybko do poziomu, który nie dręczy nosa własnego i cudzego. 

Zakres ochrony: chemiczno-mineralny, tlenek cynku i filtry chemiczne o średnim rozmachu ochrony. Nie miałabym odwagi go nosić przy indeksie UVA wyższym niż 6, a zwłaszcza gdybym miała uwrażliwioną, reaktywną i odbarwioną skórę (lub. takimi tendencjami). 

INCI: Water, Cyclopentasiloxane, Silica, Zinc Oxide, Dipropylene Glycol, Butylene Glycol, Lauryl PEG-10 Tris(Trimethylsiloxy)silylethyl Dimethicone, Ethylhexyl Salicylate, Caprylyl Methicone, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Isopropyl Palmitate, Titanium Dioxide (CI77891), Alcohol Denat., C12-15 Alkyl Benzoate, Helichrysum Arenarium Extract, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Magnesium Sulfate, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Dimethicone, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Quaternium-18 Bentonite, Aluminum Hydroxide, Stearic Acid, Glycerin, Hydrogen Dimethicone, Phenoxyethanol, Fragrance, Silica Dimethyl Silylate, Sodium Benzoate, Tocopheryl Acetate, Disodium EDTA, Potassium Sorbate, Caprylyl Glycol, Polyhydroxystearic Acid, Isostearic Acid, Isopropyl Myristate, Lecithin, Ethylhexyl Palmitate, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, CI77492, Limonia Acidissima Extract, CI77491, VP/Hexadecene Copolymer, Acrylates/Dimethicone Copolymer, Biosaccharide Gum-4, Rosa Davurica Bud Extract, Cinchona Succirubra Bark Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Abronia Villosa Leaf Extract, Psidium Guajava Leaf Extract, Rhodiola Rosea Root Extract, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate

EUCERIN SUN GEL-CREAM OIL CONTROL SPF50+ spf dla skory tlustej spf pod makijaz.

EUCERIN SUN GEL-CREAM OIL CONTROL SPF50+

Przejdźmy dalej: Eucerin. Nie zgodzę się z informacją o żelowej formule, czy też żel -kremie. To, co wydobywa pompka to krem, i to gęsty krem. Kolor podżółcony, mam wrażenie, że i lekko zażółca skórę, aczkolwiek nie jest to u mnie aż tak zauważalne, gdyż moja karnacja ma tych tonów naturalnie dużo. Myślę, że na chłodniejszych typach skóry sytuacja może być już mniej optymistyczna. 

Mimo gęstej i mokrej konsystencji, krem rozprowadza się na skórze w sprawny sposób, całkowicie niknie jego toporność, nie jest tłusty. Wchłania się, ale do satyny, i tutaj powiem szczerze, mam pewien problem. Bo o ile jestem w stanie zrozumieć zachwyt tym produktem, biorąc pod uwagę jego dalsze zalety o których napiszę, to ja nie jestem w stanie go używać. Wykończenie, jak napisałam, jest satyną. Ale to jest satyna, która daje efekt brudnej, niedomytej skóry i w wyjątkowo niekorzystny sposób na tej skórze leży. Nakładanie Eucerin to dla mnie alegoria picia piołunu, niby dobrze robi na żołądek, ale nadal pijesz wywar z piołunu, po którym cię wykręca. 

EUCERIN SUN GEL-CREAM OIL CONTROL SPF50+ spf dla skory tlustej spf pod makijaz.

Kosmetyk dobrze siada na skórze, na tyle dobrze, że spośród wszystkich dzisiaj wywołanych produktów do ochrony przeciwsłonecznej, ten z makijażem ma szansę być najbardziej kompatybilny. Wymaga jednak czasu, co najmniej 10-15 minut. Jest trwały i zwiększa trwałość tego, co się na niego nałoży. Jest rzeczywiście odporny na sebum i pot, w zasadzie to, w jaki sposób wygląda na skórze po około 15 minutach, utrzymuje się już przez pozostałe godziny aż do demakijażu. Prawdziwe jest stwierdzenie, że jest wyczuwalny na skórze, ale jej nie przeciąża. Mimo wielokrotnych prób, nigdy nie spowodował gwałtownego pogorszenia stanu mojej cery, jest dosyć neutralny pod tym względem - skóra pracuje podobnie jak bez żadnego produktu, co przy aplikacji tak sowitej ilości kosmetyku wodoopornego, zasługuje na szczere uznanie. Ma, niestety, tendencje do rolowania i zbijania się w kłębki, dlatego trzeba działać nim szybko i moim zdaniem nie nadaje się do reaplikacji. 

Ze świeżo wklepywanego kremu wyzierają złowrogo opary alkoholu, natomiast nie odnotowałam żadnych epizodów, które mogłyby świadczyć o większej reaktywności mojej skóry. Ogólnie kosmetyk nie migruje, ale podrażnia oczy. Nie zawsze powoduje łzawienie, ale daje głównie uczucie "ciężkich powiek"  oraz podczas demakijażu i do nawet godziny po, utrzymuje się zamglenie- nie, nie nakładam go na powieki. Jest w nim coś, co jednak musi mój narząd wzroku wyjątkowo drażnić albo jest to znak, że potrzebuję pilnie porady psychologicznej. 

EUCERIN SUN GEL-CREAM OIL CONTROL SPF50+ spf dla skory tlustej spf pod makijaz.

Polecam osobom, które mają twierdzą, że każdy SPF powoduje wysyp i gigantyczny łojotok. W moim odczuciu to jedna z najbardziej neutralnych, dostępnych na rynku formuł, ale tak jak już pisałam, nie będę używać, bo nie podoba mi się jego niechlujne wykończenie.  

Ochrona: szerokopasmowa, ale nie spodziewałabym się wysokiej ochrony w zakresie UVA, analizując zastosowane w formule filtry chemiczne. Plusem jest to, że SPF się nie przemieszcza i jest odporny na pot, to zawsze punktuje, nawet jeśli pozostałe parametry mogłyby być odrobinę lepsze. 

INCI: Aqua, Cl 2-15 Alkyl Benzoate, Alcohol Denat., Butyl Methoxydibenzoylmethane, Butylen Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Ethylhexyl Triazone, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine Dibutyl Adipate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexy Benzoate, Glyceryl Stearate Citrate, Phenylbenzimidazol Sulfonic Acid, Silica, Tapioca Starch, Behenyl Alcohol Cetearyl Alcohol, Silica Dimethyl Silylate, Carnitine Glycyrrhetinic Acid, Glycyrrhiza Inflata Root Extract Glycerin, Dimethicone, Copernicia Cerifera Cera Hydroxypropyl Methylcellulose, Carrageenan, Xantha Gum, Sodium Hydroxide, Trisodium EDTA, Hydroxyceto henone Eth Ihex I I cerin Phenox ethanol

ALTRUIST, FACE FLUID SPF 50+ (LEKKA EMULSJA DO TWARZY) krem przeciwsloneczny recenzja

ALTRUIST, FACE FLUID SPF 50+ (LEKKA EMULSJA DO TWARZY)

No to lecimy dalej. Kolejny kosmetyk legenda. 

Konsystencja zsiadłego mleka, w zasadzie pierwsze, buzujące i uderzające do głowy emocje nie zniekształcają aż tak rzeczywistości, bowiem Altruist daje efekt zwarzenia, skiśnięcia na twarzy. Nie wygląda to dobrze. Krem szybko nabiera przyzwoitości przy delikatnych, okrężnych i oklepujących ruchach, delikatnie transparentnieje, ale nie ma mowy żeby trzymał fason, wchłonął się całkowicie i dawał dyskretny, neutralny efekt. Rozbiela skórę i robi to widocznie. Z jednej strony to plus, bo doskonale wiesz ile gdzie i ten krem jest, więc dobrze kontrolujesz sytuację, ale z drugiej strony sami widzicie w jak żałosny sposób próbowałam ratować sytuację z Altruistem. 

Krem gęstnieje i w ciągu 15 sekund przechodzi dość gwałtowną metamorfozę, staje się bardziej gumowy, rozsiadając się impertynencko na skórze. Plusem jest bardzo komfortowa konsystencja, przy wrażliwych, suchych i bardzo reaktywnych skórach, kosmetyk może przynieść dużą ulgę i zapewnia naprawdę ładne, satynowe wykończenie. Ogromnym plusem są jego wysokie zdolności łagodzące, zmiękczające i nawilżające, naskórek w tym produkcie rozmięka jak masło, dlatego też myślę, że mimo wszystko znajdzie on swoich wielbicieli. Zaskoczeniem jest to, że nie daje brudnego i przepoconego efektu mimo naprawdę mokrego wykończenia. Nie wysycha na skórze. Jeśli skóra Wam się wyświeca, to będzie w nim sto razy bardziej tłusta niż zwykle ma to miejsce. W innych przypadkach efekt jest mokry, lepki i coraz bardziej uciążliwy w ciągu dnia. Ciężko było mi uwierzyć w tak liczne, pozytywne opinie, bo grupa odbiorców jest naprawdę wąska (i gdybym miała inwestować w SPF z powyższymi wymaganiami, wybrałabym ostatnio recenzowany Garnier Ambre Solaire Super UV lekkie serum z wysoką ochroną UV z ceramidami). No dobra, jeszcze ciężej uwierzyć mi, że ktoś zdołał na tym produkcie wykonać makijaż i jeszcze jest zachwycony końcowym efektem. 

Skóra dosyć mocno się pod nim poci. Na szczęście nie rozgrzewa, ale to pocenie i widoczne, białe ślady przy zmoczeniu są mało estetyczne. 

ALTRUIST, FACE FLUID SPF 50+ (LEKKA EMULSJA DO TWARZY) krem przeciwsloneczny recenzja

Nie zauważyłam by produkt migrował, nie roluje się, ale do ponownej aplikacji nadaje się średnio, jest to mozolna i mało sensowna czynność. Jak siebie kocham, zapachu nie wyczuwam, a czytałam, że jest nieznośny. O ile w tę zsiadłą konsystencję jeszcze mogłam uwierzyć, to już w tę drugą atrybucję - nie do końca. Okazało się, że to właściwy kosmetyk, nie minęła data przydatności, mogłam również wymienić opakowanie. Jesteście ciekawi finału? Jest tak samo kiepski. Nadal ma konsystencję zsiadłego mleka. I nadal nie wyczuwam w nim tego nieznośnego zapachu.

Oczy posyła do piekieł. Piecze niemiłosiernie. Na skórę działa jak balsam, na ślepia jak formalina. Mam nadzieję, że na tych pozowanych fotach udało mi się to uchwycić. 

ALTRUIST, FACE FLUID SPF 50+ (LEKKA EMULSJA DO TWARZY) krem przeciwsloneczny recenzja

Ochrona: perfekcyjna. 6 stabilnych filtrów chemicznych, szerokopasmówki, porządne przyleganie do skóry. Nie mam się do czego przyczepić, zawsze kiedy go noszę czuję się bezpiecznie: ochrona przed promieniowaniem słonecznym, czynnikami fizycznymi i small-talkiem.

INCI: Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Niacinamide, Octocrylene, Dimethicone, Titanium Dioxide (Nano), Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Sodium Stearoyl Glutamate, Ethylhexyl Triazone, Panthenol, Aminomethyl Propanol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Phenoxyethanol, Alumina, Tocopheryl Acetate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Simethicone, Caprylyl Glycol, Piroctone Olamine, Titanium Dioxide, Silver Chloride, Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate, Propylene Glycol

SKINTRA, RICH COAT SPF 50+ recenzja kremu z filtrem filtr nie bieli nie szcyzpie w oczy prawdziwa opinia

SKINTRA, RICH COAT SPF 50+

I to jest SPF o którym nie wiem co mam napisać. Bo nie jest wcale zły (i o tym będzie dalej), jest wręcz poprawny, ale konkurencja go zmiażdżyła. Za tę cenę jest masa lepszych, ciekawszych formuł. 

Konsystencja średnio gęsta, beżowa, ale ze zdecydowanymi tonami żółtymi, ale nie bieli i nie żółci skóry. Jest neutralna pod tym względem. Kosmetyk krótko po aplikacji osiada na skórze, ale zaskoczeniem jest to, że mimo tej schnącej i siadającej formuły, nie roluje się (ale może to robić, jeśli cackasz się z nim za długo, trzeba nim działać szybko). Wykończenie typowo satynowe, nie potrzebuje wiele czasu, w ciągu minuty zobaczysz to, co po kilku godzinach. Nie wzmaga tendencji do przetłuszczania, ale jeśli Wasza skóra ma do tego skłonności, to po tym SPFie nie będzie lepiej. Szybko się rozprowadza, nie smuży. Nie podrażnia oczu, ale jest jedna rzecz, która mnie bardzo w nim niepokoi: za każdym razem mam po nim rozgrzaną skórę. Nie czuję pieczenia, ale ciepło już tak. Do tej pory nie doszłam do tego co tak na mnie działa, ale nie zamierzam ryzykować i dalej go używać. 

SKINTRA, RICH COAT SPF 50+ recenzja kremu z filtrem filtr nie bieli nie szcyzpie w oczy prawdziwa opinia

Nie pogłębia struktury skóry, równomiernie na niej osiada. Wykończenie jest satynowe, ale nie pudrowe, tylko z delikatnym poblaskiem. Czy sprawdzi się pod makijaż? I tak, i nie. Jeśli Twoja skóra dobrze reaguje na budowanie warstw i wykazuje minimalną tendencję do przetłuszczania, prawdopodobnie tak i będzie to jedna z lepszych baz. Jeśli jednak posiadasz skórę bardziej wymagającą i nawracającą bolączką jest niska trwałość kosmetyków kolorowych, naprawdę nie licz na to, że Skintra ją rozwiąże. Prawdopodobnie potrzebie resztki nadziei. 

Plusem jest to jak łatwo się zmywa, spośród wszystkich recenzowanych dzisiaj filtrów, to właśnie on stawia poprzeczkę najniżej. Do tego dzielnie reaguje na pot. Nie zauważyłam po nim pogorszenia stanu skóry, ale tak jak już napisałam - ze względu na rozgrzewanie skóry, nie stosowałam go zbyt często i swoją opinię opieram na pojedynczych dniach, a nie tygodniach. Zapach neutralny, "kosmetyczny", nie wyczuwam żadnych wybijających się, przewodnich nut. Woń towarzyszy przez cały czas noszenia, jednak nie jest nachalna. 

SKINTRA, RICH COAT SPF 50+ recenzja kremu z filtrem filtr nie bieli nie szcyzpie w oczy prawdziwa opinia

Ochrona: 3 filtry chemiczne, w tym Tinosorb S i Uvinul A. Ciężko mi dywagować nad składem tego produktu, ale budzi i budził on od samego początku ciąg piętrzących się wątpliwości, szczególnie, że w składzie znajdują się składniki, które są wysoce podatne na procesy utleniania. Wierzę jednak, że jeśli został on dopuszczony do obrotu, spełnia swoją funkcję i zostało to potwierdzone niezbędnymi badaniami.

INCI: Aqua, Dibutyl Adipate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Propanediol, C15-19 Alkane, Amylopectin, Ethylhexyl Triazone, Triheptanoin, Undecane, Potassium Cetyl Phosphate, Coco Caprylate Caprate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Silica, Pentylene Glycol, Acrylates/C12-22 Alkyl Methacrylate Copolymer, Glyceryl Stearate, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Saccharide Isomerate, Cetearyl Alcohol, Citrullus Lanatus Seed Oil, Tocopherol, Caesalpinia Spinosa, Sunflower Sprout Extract, Pseudoalteromonas Ferment Extract, Allantoin, Arginine, Bentonite, Xanthan Gum, Tridecane, Maltodextrin, Glyceryl Caprylate, Coco-Glucoside, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Hydroxyacetophenon, Quartz, Sodium Citrate, Citric Acid

Isdin Fotoultra Age Repair Fusion Water Krem Do Twarzy recenzja jak wygląda na skórze czy zapycha

ISDIN FOTOULTRA AGE REPAIR FUSION WATER KREM DO TWARZY SPF 50+

Biała, mięsista emulsja, podczas rozprowadzania produkt staje się półwodnisty. Bieli jedynie na czas aplikacji, wymaga czasu, bowiem intensywnie smuży. Pomocne jest "doklepanie". Nie jest to filtr, który w zdecydowany, konkretny sposób siada na skórze, można łatwo naruszyć jego powierzchnię, dlatego nic więcej, poza aplikacją, nie zalecam z nim robić - jeśli macie nawyk dotykania skóry, zdecydowanie odradzam Wam zakup tego produktu. Nie wiem też jak ogarnęłabym z nim sprawę okularów, jeśli tak łatwo się ściera... Wraz z czasem staje się coraz bardziej tłusty, zostawiając dziwną, natłuszczona powierzchnię, jest to jeden z tych kosmetyków, który w ogóle nie reaguje na próby zmatowienia. I tak jak lubię świetliste wykończenie, to Isdin przekroczył tę granicę i przekracza ją wielokrotnie - im dalej w las, tym skóra coraz bardziej tłusta. Kompletnie nie nadaje się pod makijaż. Plusem jest to, że sam z siebie się nie wałkuje (o ile mu w tym nie pomożecie), ale wysypało mnie po nim srogo. 

Od razu podczas aplikacji do nozdrzy wdziera się zapach mydła i towarzyszy on przez cały czas noszenia, szczęśliwie: do takiego poziomu, który już nie jest męczący. 

Isdin Fotoultra Age Repair Fusion Water Krem Do Twarzy recenzja jak wygląda na skórze czy zapycha

Co więcej, na pewno dobrze sprawdza się w replikacji. Tak jak źle na niego wpływa jakikolwiek dotyk, to konsystencja jest na tyle płynna, że jest stworzona do podbudowania kolejnych warstw - pardon, tylko nie gdy tę warstwę stanowi Isdin. Zatem jeśli nie jest to dla Was problem, by mieć inny produkt bazowy, i inny do ponownej aplikacji, to wersja Age Repairing jest doskonałym wyborem. 

Ogromny plus: nie piecze w oczy, nawet jeśli kładłam go na powieki, nie robił mi krzywdy. Nie powoduje swędzenia, nie podrażnia. Gdyby nie był tak tłusty, to pewnie zużyłabym go do końca. 

Isdin Fotoultra Age Repair Fusion Water Krem Do Twarzy recenzja jak wygląda na skórze czy zapycha

Ochrona: poza ścierającą się formułą? Bardzo dobra, jeśli nie najlepsza z dzisiaj przedstawionych produktów do ochrony przeciwsłonecznej. Analizując skład Isdin, nie ma się do czego przyczepić. 6 filtrów chemicznych, pełny zakres ochrony, UVA na wyższym poziomie niż wymagają tego ogólne standardy UE. 

Pozdrawiam ciepło,

Ewa